CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM CỦA SHOP

1. Điều kiện

– Chương trình tích luỹ điểm chỉ áp dụng với những khách hàng là thành viên của www.emmyshop.com.vn

– Số điểm tích luỹ chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm được tích điểm – Nếu quá thời hạn 12 tháng mà khách hàng không quy đổi điểm thành viên thì số điểm tích luỹ sẽ không còn giá trị.

2. Áp dụng

– Điểm tích luỹ sẽ được tính theo giá trị của đơn hàng và cố định là 5% giá trị đơn hàng (Điểm tích luỹ sẽ được làm tròn)

– Khi quý khách hàng đủ điểm tích luỹ sẽ quy đổi ra các phiếu mua hàng có giá trị 50.000VNĐ, 100.000VNĐ, 200.000VNĐ, 500.000VNĐ

  • Giá trị quy đổi 1 điểm = 10.000VNĐ

– Chương trình không áp dụng cho khách hàng là đại lý hoặc mua sỉ.